ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „TaxiMe” НА ВОДАЧИ НА ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ

Настоящите общи условия са приети и влизат в сила на 24.04.2020 г.

Съграсието с настоящите Общи условия има силата на сключен договор за предоставяне на достъп до услугата TaxiMe, наричана по-долу “TaxiMe”, между водач на лек таксиметров превоз, наричан по-долу “Ползвател” и „ТаксиМи” ООД, със седалище и адрес на управление:, гр. София, ул “ген. Йосиф В. Гурко” 4, ет. 2, ЕИК 202217353, наричано по-долу „TаксиМи”.


1. Услугата

1.1 Желаещите да използват услугата „TaxiMe” предоставят на ТаксиМи необходимите данни за създаване на профил - три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефон и имейл за контакт, данни за лична карта, СУМПС, контролен талон, УВЛТА, удостоверение за психологическа годност, информация и документи на таксиметровия автомобил, информация за тарифите и други. Ползвателят използва услугата съгласно уговореното в Заявление-договорa, настоящите Общи условия и действащото законодателство в страната.

1.2 ТаксиМи предоставя на Ползвателя TaxiMe софтуер и услуга, по-долу наричани “Приложението”, за интернет свързани преносими крайни устройства (смартфони и таблети), по-долу наричани “крайни устройства”. С помощта на Приложението Ползвателят има възможността да получава поръчки за наемане на лек таксиметров автомобил извършване на други транспортни задачи, с опцията директно да се свърже с потенциални клиенти, които търсят транспортна услуга чрез TaxiMe. За тази цел, Ползвателят получава в Приложението поръчка с информация за адреса на потенциалния Клиент. При потвърждаване на поръчката от Ползвателя, Клиентът получава име и фамилия на водача на таксито; телефонен номер; регистрационен номер на автомобила; марка, модел и година на производство на автомобила; таксиметрова тарифа, рейтинг и неговото местоположение.

1.3 Услугата не включва предоставяне на интернет свързаност и крайно устройство. Ползвателят сам и за своя сметка се грижи за интернет свързаността, захранването с електричество, конфигурацията и експлоатационните качества на своето крайно устройство и за актуализирането на необходимия софтуер.

1.4 За всеки таксиметров превоз на Клиент изпълнен чрез Приложението, Ползвателят заплаща такса уговорена в чл. 2 ал. 1 и 8 на настоящите Общи условия.

1.5 Таксиметровият превоз се таксува според таксиметровата тарифа, а договорът за таксиметров превоз е между Ползвателя и Клиента.

1.6 ТаксиМи не проверява потенциалните Клиенти. В тази връзка Ползвателят съзнава, че използвайки услугата той може да бъде представен на трети страни, които могат да бъдат потенциално опасни и че използва услугата на свой риск.

2 Таксуване и плащане за услугата

2.1 Ползвателят заплаща фиксирана такса за всяка изпълнена поръчка получена чрез TaxiMe независимо от oборота реализиран от съотетната поръчка от Ползвателя. Таксата за изпълнена поръчка зависи от нивото на партньорство и е както следва:

 • 0.84 лв с ДДС за Бронзови партньори;
 • 0.74 лв с ДДС за Сребърни партньори (със задължение за заплащане на седмична франчайз такса от 10 лв с ДДС);
 • 0.68 лв с ДДС за Златни партньори (със задължение за заплащане на седмична франчайз такса от 10 лв с ДДС).

2.2 Дължимото се начислява на Ползвателя на седмична база, в изготвена от TaxiMe седмична сметка за стойността на изпълнените от Ползвателят поръчки, включително и начисления /корекции, отстъпки, промоталони, неустойки, плащания и друга релевантна информация. Ползвателят може да се информира за баланса по сметката си във всеки един момент чрез Приложението.

2.3 Плащането е дължимо в срок от 24 часа след получаване на седмичната сметка. В случай на забавяне на плащането, Ползвателят дължи на ТаксиМи неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността на просроченото задължение.

2.4 Плащането се извършва в офисите на Изипей или чрез Ипей.

2.5 Седмичната сметка се изпраща на Ползвателя на имейл адрес, предоставен от него при първоначалната регистрация за ползване на услугата. Плащания от пътника с кредитна или дебитна карта

2.6 Приложението TaxiMe дава възможност за заплащане на предоставяните услуги с кредитни или дебитни карти чрез доставчик на платежни услуги “Ипей” АД. При приемане на поръчка, Ползвателят вижда и избрания от клиента начин на плащане.

2.7 При плащане от страна на клиента с карта, при пристигане в крайната дестинация на съответния курс, Ползвателят въвежда в Приложението стойността на услугата, съгласно показанията на касовия апарат и издава касова бележка на Клиента. Плащанията с карти се отразяват в сметката на Ползвателя.

2.8 Ползвателят заплаща на TaxiMe за всяка изпълнена поръчка, заявена за плащане по електронен път, такса от общо дължимата от клиента сума, в зависимост от нивото на партньорство, както следва:

 • 15% за Бронзови партньори;
 • 14% за Сребърни партньори;
 • 13% за Златни партньори;

Заплаща се и такса към банката от 0.30 лв с ДДС за транзакция на електронно плащане.

2.9 При картово плащане Ползвателят не дължи такса по т. 2.1 от настоящите Общи условия. Заплатените по електронен път таксиметрови услуги се отчитат в баланса на Ползвателя. От натрупаните суми, TaxiMe автоматично удържа изискуеми задължения на ползвателя към TaxiMe.

2.10 При положителен баланс, Ползвателят може да изтегли цялата или част от позитивната част н баланса си в касите на Изипей. Тегленето на конкретна сума се заявява предварително чрез натискане на бутона "Изтегли" в Приложението. Максималната сума за теглене е 50 лева, а таксата за еднократно теглене е 0.50 лв.

3. Промени в услугата

3.1 ТаксиМи си запазва правото да променя Приложението и услугата по начин, който намери за разумен за развитието на услугата и повишаване на нейното качество.

4. Наличие на услугата

4.1 Ползвателят няма право да иска обезщетение на база постоянно и непрекъснато наличие на услугата. Въпреки това, ТаксиМи полага разумни усилия да поддържа услугата налична и при възникване на повреди да ги отстранява колкото е възможно по-бързо.

4.2 ТаксиМи има правото да преустанови доставянето на услугата временно или трайно без да информира поотделно всеки Ползвател. В случай на трайно преустановяване на услугата информация за това ще бъде публикувана единствено на началната страница www.taxime.to.

5. Задължения на Ползвателя

5.1 Ползвателят има право да използва Приложението и услугата, само ако притежава валидна шофьорска книжка, оторизиран е да управлява превозното средство, с което изпълнява TaxiMe услугата и има всички необходими лицензи, разрешителни, застраховки и други. Ползвателят се задължава навременно да информира ТаксиМи (писмено на partners@taxime.to) при промяна в гореизброените обстоятелства.

5.2 Ползвателят подава на ТаксиМи, изискваната информация коректно и в пълнота и поддържа тази информация актуална по всяко време.

5.3 Ползвателят използва Приложението по начин, който не го поврежда или затормозява и не променя или заобикаля целите, за които Приложениeто е предназначено.

5.4 ТаксиМи си запазва всички права върху софтуера. Ползвателят няма да копира, променя, прави обратно инженерство, разглобява на части или разпространява софтуера или друго съдържание предоставено му от ТаксиМи без писменото разрешение на ТаксиМи.

5.5 Ползвателят пази конфиденциалността на своята парола за достъп или други средства за идентификация, които ТаксиМи предоставя, за да позволи достъпът му до услугата, като не ги разкрива и не предоставя достъп на трети страни. Ползвателят сам е отговорен за опазване конфиденциалността и сигурността на своя потребителски профил. Ползвателят е длъжен да информира незабавно ТаксиМи за всяко неоторизирано ползване на Приложението от трета страна.

5.6 В случай, че Ползвателят е виновен за нарушение на закона той освобождава ТаксиМи от отговорност към трети страни и от разходи за разумна юридическа защита.

5.7 Ползвателят уведомява ТаксиМи писмено, навременно и в пълнота в случай, че трети страни повдигнат обвинение срещу ТаксиМи във връзка със законови нарушения на Ползвателя, когато това е необходимо за целите на проверка на обстоятелствата и защита.

5.8 Ползвателят няма да оперира с или разкрива пред трети страни каквито и да било лични данни на други участници, които са били изпратени до него или по друг начин са стигнали до знанието му, докато използва услугата освен в случаите, в които Ползвателят е получил съгласието на другия участник.

5.9 Ползвателят използва услугата само за законни цели и няма да използва услугата за изпращане или съхраняване на незаконно съдържание или с измамни цели.

5.10 Ползвателят няма да използва услугата, за да създава безпокойство или неудобство на други страни.

5.11 Ползвателят използва услугата само за собствени нужди и няма право да я препродава или преотстъпва на трети страни.

5.12 Ползвателят спазва закона и е отговорен за предоставяната от него таксиметрова услуга на пътниците.

5.13 Ползвателят се въздържа от действия, които могат да навредят на репутацията на ТаксиМи.

6. Прекратяване на достъпа/Ограничаване на услугата и неустойки

6.1 Достъпът за използване на Приложението и услугата е безсрочен и може да бъде прекратен от всяка от страните без предизвестие и опоменаване на причина.

6.2 Достъпът се прекратява, без изискване за уведомяване, ако Ползвателят изгуби правото и/или възможността да предоставя услугите, предлагани от ТаксиМи.

6.3 Достъпът до услугата може да бъде преустановен временно или трайно ако Ползвателят сериозно или системно нарушава задълженията си по закон и/или тези Общи условия.

6.4. За сериозни и системни нарушения се считат:

6.4.1. приемане на пари в брой при картово плащане;

6.4.2. таксуване на карта на клиент, без да е осъществено пътуването;

6.4.3. склоняване на клиента да откаже приета поръчка;

6.4.4. ръчно добавяне на допълнителното заплащане за разширено търсене към сумата по ЕТАФП;

6.4.5. удържане на бакшиш, изкуствено завишаване на сметката, умишлено удължаване на маршрут;

6.4.6. управление на превозно средство без всички изискуеми документи за осъществяване на дейността, за която е нает, включително затаяване на известна на ползвателя информация в тази връзка;

6.4.7. използване на чужд профил в приложението и/или предоставяне на своя профил на друго лице;

6.4.8 други сериозни нарушения, отразяващи се негативно на цялостния имидж на предлаганата услуга.

6.5. Наред с преустановяването на достъпа до услугата, на Ползвателя могат да бъдат наложени и неустойки както следва:

6.5.1. За нарушенията от т. 6.4.1 до т. 6.4.5. включително, както и за нарушенията по т. 6.4.8:

 • При първо нарушение - предупреждение.
 • При повторно нарушение - неустойка от 20 лева и допълнителна гаранция от 30 лева, че няма да има повече нарушения.
 • При трето нарушение - неустойка от 30 лева и допълнителна гаранция от 50 лева, че няма да има повече нарушения.
 • При четвърто и следващо нарушение - неустойка от 50 лева и допълнителна гаранция от 50 лева, че няма да има повече нарушения.

6.5.2. За нарушенията по т. 6.4.6 и т. 6.4.7.:

 • Неустойка от 100 лева при установяване на нарушението.
 • При повторно нарушение - трайно преустановяване на достъпа до услугата.

6.5.3. За нарушения на противоепидемичните мерки по време на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка:

 • При първо нарушение (неносене на предпазна маска) - неустойка от 20 лв и допълнителна гаранция от 30 лева, че няма да има повече нарушения.
 • При повторно нарушение - неустойка от 30 лв и допълнителна гаранция от 50 лева, че няма да има повече нарушения.
 • При трето нарушение - неустойка от 50 лв и допълнителна гаранция от 50 лева, че няма да има повече нарушения.

6.5.4. Допълнителната гаранция се възстановява след шест месеца, при поискване, в случай че ползвателят няма нови нарушения в съответния шестмесечен период.

6.5.5. В специфични случаи, когато нарушението нанася съществени и трайни щети на имиджа на компанията или представлява нарушение на закон или друга регулация, ТаксиМи си запазва правото да налага и други неустойки.

6.6 Достъпът до услугата може да бъде преустановен, ако Ползвателят не заплати задълженията си навреме или не превози Клиент след като е приел поръчката му.

6.7. За всеки приет, но отказан адрес, от сметката на Ползвателя автоматично се удържа неустойка в размер на 3 лева. В определени случаи, когато Ползвателят е подал сигнал през Приложението и е посочил обективни причини за отказа, неустойката се възстановява. Ако при проверката на причините за отказа се установи, че Ползвателят не е предоставил обективна информация, освен неустойката от 3 лв за отказ на поръчката, се дължи и допълнителна неустойка в размер на 9 лв.

6.8. Ако Ползвателят не е използвал услугата повече от 4 седмици и има неплатени задължения, той може да поднови достъпа си след заплащане на такса от 20 лв за повторен достъп. Освен таксата за повторен достъп, Ползвателят е длъжен да погаси задълженията си в пълен размер, да заплати неустойка за забавеното плащане в размер на 50% от неплатената сума и допълнителна гаранция от 30 лв. Гаранцията се възстановява след шест месеца, в случай че Ползвателят няма нови нарушения в този период.

7. Рейтингова система

7.1 Ползвателят се съгласява, че Клиентите могат да оценяват услугите, предоставяни от него (в това число водача и превозното средство).

7.2 Ползвателят също се съгласява, че тези оценки ще бъдат публични в Приложението, на страницата www.taxime.to или чрез други комуникационни канали, използвани от ТаксиМи, при положение, че Ползвателят предлага услугите си в TaxiMe.

8. Заключителни разпоредби

8.1 Всички спорове, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

8.2 ТаксиМи постоянно търси начин да подобрява и разширява TaxiMe услугата. ТаксиМи може да променя тези Общи условия, за да отрази промени в услугата. Общите условия са налични по всяко време в Приложението. Счита се, че Ползвателят е приел промените в Общите условия ако след публикуването на промените приеме поръчка чрез Приложението след промените. В случай, че в срок от 7 дни от публикуването на променените Общи условия, Ползвателят не е приел поръчка и не заяви писмено желанието си да прекрати използването на Приложението, се счита, че той е дал съгласието си за направените промени.